โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนตามมาตรา 15 (1) (2) (3) ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 146 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านอุโมงค์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 โทรศัพท์ (037) 396134 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน เลขที่อนุญาตให้จัดตั้ง 2/2542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2542 อนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 เปิดสอน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

คำขวัญ
“เยาวชนทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณค่า เพื่อสังคมไทย”